کوتوال (اشعار احمدیزدانی)

نیست انسان جز زبان و گفتگو.

کوتوال (اشعار احمدیزدانی)

نیست انسان جز زبان و گفتگو.

کوتوال  (اشعار احمدیزدانی)

بنام خدا


تنگه ی واشی ام و گـــــردنه ی حیـــرانم

مستی نیمه شب و ذِکرِ سحـــرگاهــــانم

ناز دنیـــای بنـــــانم ، هنــــر فـــــرشچیان

شعــــر پروین و فـــــروغم، قــــدح قوچانم

غــــزل حافظــــــم و مثنـــــــوی مـــــولانا

تخت جمشیدم و چون گوشه ای از ایرانم

می خوری باده فروشم ، دل عاشق دارم

بنده ای منتظــــرم ، کـــولی سرگـــردانم

برج میـــلاد نگاهـــم به جهان انسانیست

کــــوتوالـــم من و از خِطّه ی کـــوهستانم

احمدیزدانی(کوتوال)

پیام های کوتاه
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
نویسندگان

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قادر توانائی» ثبت شده است

ای خـــــــدا ، قـــادر تـــوانـائی             #قادرتوانا  
صاحبِ جان و مالِ مـــاهــائــی
گُل توئی ، بویِ گُل شما هستی                 #گل  
خالــــقِ آسمـــــان و دریائــــی
آسمـــــان و زمیـــن و دریاهــا                   #دریا  
وَ جهــانِ بزرگ ، تماشـــائـــی
با تمــــــامــــیِ هستــــیِ در آن
هــــــرکـــدامش به مثلِ دنیائـی
از غباری به ظاهـــراً کـــوچک
تا تمامیِ کــوه و صحـــــرائـــی
همه در فکــــرِ سجده ی بر تو
وَ نمــــوده چـــه کوچکی هائی
آبِ جاری به رودهـــــای روان
وَ تمــــــامِ جهـــــانِ رویــائـــی
همه از صُنع قــــدرت خالـــــق
وَ تـو اربـابِ کُـــلّ آنهـــــائــــی
دستگیـــــری کُـــن ای خداوندم
تو به هــــــر مشکلــی توانائی
من نخواهم بهشت و حوران را
یا نخواهـــم فـــــرازو بالائــــی
من فقــط خواهش از شما دارم
که کنـــــم بنــــدگــــی به بینائی
در حـــریمِ شمـــــا بُوَم ایمـــــن
از شیـــاطین وَ همـــچو آنهائی
بنده ای شاکرو شکـــورم کـــن
وَ بِکُش نَفسِ زشتِ هــرجائــی
چشـمِ جــانِ مــــرا بکــــن زیبا
تا نبینـــم به غیــــرِ زیبــــائــی
احمدیزدانی
#فیروزکوه   #بندگی   #عشق   #ستایش   #زیبائی   #کوهستان   #تهران  #شیعه   #شاعر  
#شاهد   #پاییز   #پیامبر   #تقوا   #ایرانی   #اینستاگرام   #تنگه_واشی  
نمایش کمتر
  • احمد یزدانی

ای خدا ، قادر توانائی

صاحب جان و مال ماهائی

گل توئی ، بوی گل شما هستی

خالق آسمان و دریائی

آسمان و زمین و دریاها

تا جهانِ بزرگ ، تماشائی

با تمامی هستی در آن

هرکدامش به مثل دنیائی

از غباری به ظاهرش کوچک

تا تمامیِ کوه و صحرائی

همه در فکر سجده ی بر تو

و نموده چه کوچکیهائی

آب جاری به رودهای روان

وتمام جهان رویائی

همه از صنع قدرت خالق

و تو ارباب کلّ آنهائی

دستگیری کن ای خداوندم

تو به هر مشکلی توانائی

من نخواهم بهشت و حوران را

یا نخواهم فرازو بالائی

من فقط خواهش از شما دارم

که کنم بندگی به بینائی

در حریمِ شما بُوَم ایمن

از شیاطین و همچو آنهائی

بنده ای شاکرو شکورم کن

و بکش نفس زشت هرجائی

چشم جان مرا بکن زیبا

تا نبینم به غیر زیبائی

احمدیزدانی

 

  • احمد یزدانی